REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. WSTĘP:

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://translatorgdansk.pl zajmuje się Dorota Łyseńko, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko, z siedzibą przy ul. Jabłońskiego 5/23, Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5832473898, REGON 192779951.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@translatorgdansk.pl

Regulamin opublikowany został dnia: 15 marca 2021 r.

2. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcyzakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący– zarówno Klientjak i Konsument.
 4. Cena– cena brutto Produktu w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Produktu.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://translatorgdansk.pl/regulamin-sklepu/
 6. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://translatorgdansk.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 7. Sprzedawca: Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko, ul. Jabłońskiego 5/23, 80-766 Gdańsk, NIP 5832473898
 8. Konto bankowe: BGŻBNPParibas SA 42 2030 0045 1110 0000 0007 7240
 9. Produkt/Produkt Elektroniczny– niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).
 10. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu,  Sprzedawca prowadzi sprzedaż ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. Kupujący w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne ebooki.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
  1. połączenia internetowego,
  2. standardowej przeglądarki internetowej,
  3. aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 6. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 9. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  2. ingerowania w jego zawartość;
  3. publikacji;
  4. dystrybucji;
  5. powielania;
  6. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  7. oddawania w najem;
  8. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 10. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
 2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę.”
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane, adres email oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
 5. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

5. FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Produkty objęte Zamówieniem zostaną dostarczone Kupującemu pocztą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma 1koszyk.
  • Dostępne formy płatności: zintegrowana bramka płatnicza „DotPay” – szybkie płatności DotPay w tym: szybkie transfery i przelewy online.
 3. Po wybraniu przez Kupującego jako formę płatności „DotPay”, zostanie on przekierowany na stronę systemu DotPay w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym Sprzedawcą.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym ebookiem.
 2. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 3. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do klienta ebooka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 4. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://translatorgdansk.pl/polityka-prywatnosci/

9. REKLAMACJE  

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@translatorgdansk.pl z dopiskiem „Reklamacja dot. ebooka” lub telefonicznie pod nr telefonu +48 603 08 93 68  w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy:
  • pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony,
  • w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego pobranie ebooka stosownie do zakresu udzielonej mu   licencji.
 1. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na kontakt@translatorgdansk.pl